Asiakasrekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Pirkan Pinnoitus Oy (jäljempänä Pirkan Pinnoitus)
Y-tunnus: 0696863-7
Rajasillantie 2
33880 LEMPÄÄLÄ
Puh. 0400-131517

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kati Kauppinen
Pirkan Pinnoitus Oy

Rekisterin nimi

Pirkan Pinnoituksen asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää sekä yritys- että henkilöasiakkaita.
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

• rekisteröidyn perustiedot: nimi, postiosoite, laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot
• yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot
• sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä palvelun käytöstä sovittaessa. Yhteyshenkilö ilmoittaa muutoksista asiakastiedoissa. Henkilötietoja voidaan päivittää myös kaupparekisteristä ja muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle saatavien perintää varten.
Poikkeustapauksissa tietojen luovutus voidaan tehdä rekisteröidyn suostumuksella ja/tai lain edellyttämällä perusteella.
Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot suojataan pääsynvalvonnalla käyttöoikeuksin, käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä muilla teknisillä keinoilla suojattuna.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuilla.
Rekisteriin pääseminen on rajattu vain Pirkan Pinnoituksen työntekijöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat

Tiedot säilytetään kirjanpitolain (30.12.1997/1336) ja muiden kulloinkin voimassa olevien lakien säilytysaikojen mukaisesti siltä osin kuin tiedot ovat tositteina kirjanpidossa. Muut tiedot poistetaan asiakassuhteen ja lakisääteisten perusteiden päättyessä.

Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen päivitys

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan lähettää rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja yksilöity tiedonkorjauspyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille.